برنامه هفتگی
هفتم هشتم نهم
الف ب ج الف ب ج الف ب ج
شنبه
۱ نگارش عربی حساب تفکر حساب عربی نوین سواددیجیتال|دوران ما فیزیک عربی
۲ پیام‌های آسمان نگارش حساب حساب عربی نوین تفکر فیزیک عربی سواددیجیتال|دوران ما
۳ عربی پیام‌های آسمان نگارش حساب زمین شناسی عربی نوین عربی سواددیجیتال|دوران ما زبان
۴ عربی حساب پیام‌های آسمان زمین شناسی تفکر حساب زبان ریاضی ب فیزیک
۵ فیزیک حساب عربی عربی نوین ورزش زمین شناسی زیست شناسی زبان فیزیک
۶ حساب فیزیک عربی عربی نوین حساب ورزش ریاضی ب دوران ما|سواددیجیتال زیست شناسی
۷ حساب عربی فیزیک ورزش عربی نوین حساب دوران ما|سواددیجیتال زیست شناسی ریاضی ب
یکشنبه
۱ فیزیک زیست شناسی فارسی سواد دیجیتال فیزیک فارسی آزمون آزمون آزمون
۲ زیست شناسی فارسی ورزش فارسی فیزیک سواد دیجیتال فارسی ریاضی آ پیام‌های آسمان
۳ هندسه ورزش زیست شناسی قرآن فارسی زمین شناسی پیام‌های آسمان ریاضی آ فارسی
۴ ورزش فارسی هندسه سواد دیجیتال زمین شناسی فیزیک فارسی پیام‌های آسمان ریاضی آ
۵ فارسی هندسه راز من زمین شناسی سواد دیجیتال فیزیک ورزش فارسی ریاضی آ
۶ فارسی راز من فیزیک فیزیک قرآن سواد دیجیتال ریاضی آ ورزش فارسی
۷ راز من فیزیک فارسی فیزیک سواد دیجیتال قرآن ریاضی آ فارسی ورزش
سه‌شنبه
۱ نیک تد هفتم راز من نگارش زیست شناسی عربی ریاضی ب تفکر
۲ نیک تد هفتم پیام‌های آسمان فارسی زیست شناسی ریاضی ب تفکر عربی
۳ زیست شناسی فیزیک هندسه آزمون املا آزمون املا آزمون املا تفکر عربی پرورشی
۴ هندسه زیست شناسی عربی فارسی زیست شناسی نگارش عربی پرورشی فارسی
۵ حساب هندسه زیست شناسی نگارش زیست شناسی فارسی پرورشی فارسی عربی
۶ عربی حساب فیزیک زیست شناسی راز من پیام‌های آسمان آزمون عربی آزمون عربی آزمون عربی
۷ فیزیک عربی حساب زیست شناسی پیام‌های آسمان راز من فارسی عربی ریاضی ب
چهارشنبه
۱ فارسی تفکر | قرآن پرورشی هندسه حساب اجتماعی فیزیک نگارش دوران ما|سواددیجیتال
۲ اجتماعی | پایتون فارسی تفکر | قرآن اجتماعی فیزیک هندسه فیزیک زیست شناسی نگارش
۳ قرآن | تفکر پایتون | اجتماعی فارسی حساب هندسه فیزیک نگارش فیزیک زیست شناسی
۴ تفکر | قرآن پرورشی اجتماعی | پایتون فیزیک اجتماعی حساب زیست شناسی فیزیک ریاضی آ
۵ پایتون | اجتماعی قرآن | تفکر پیام‌های آسمان پرورشی پرورشی پرورشی اجتماعی قرآن فیزیک
۶ پرورشی پیام‌های آسمان پایتون | اجتماعی طرح ارتقا هشتم قرآن ریاضی آ اجتماعی
۷ پیام‌های آسمان اجتماعی | پایتون قرآن | تفکر طرح ارتقا هشتم ریاضی آ اجتماعی قرآن